en 333 Economics of land and energy
333.001 Philosophy and theory 333.0092 Landowners 333.01 Theories 333.1 Public ownership of land 333.2 Ownership of land by nongovernmental groups 333.3 Private ownership of land 333.5 Renting and leasing land 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy 333.8 Subsurface resources 333.9 Other natural resources
vi 333 Kinh tế học đất đai và năng lượng
333.001 Triết học và lý thuyết 333.0092 Chủ đất 333.01 Lý thuyết 333.1 Quyền công hữu đất đai 333.2 Quyền sở hữu đất đai của các tổ chức phi chính phủ 333.3 Quyền tư hữu đất đai 333.5 Thuê và cho thuê đất 333.7 Đất đai, khu vực giải trí và khu vực hoang dã, năng lượng 333.8 Tài nguyên dưới mặt đất 333.9 Tài nguyên thiên nhiên khác
it 333 Economia della terra (Economia fondiaria) e dell'energia
333.001 Filosofia e teoria 333.0092 Proprietari terrieri 333.01 Teorie 333.1 Proprietà pubblica della terra 333.2 Proprietà della terra da parte di collettività non facenti parte dell'amministrazione pubblica 333.3 Proprietà privata della terra 333.5 Affitto e locazione (leasing) della terra 333.7 Terra, aree per attività ricreative e aree allo stato naturale, energia 333.8 Risorse del sottosuolo 333.9 Altre risorse naturali
Dewey Decimal Classification
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License by OCLC Online Computer Library Center, Inc. Permissions beyond the scope of this license may be available at here. All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC, OCLC and WebDewey are registered trademarks of OCLC.