en 353 Specific fields of public administration
353.1 Administration of external and national security affairs 353.3 Administration of services related to domestic order 353.4 Administration of justice 353.5 Administration of social welfare 353.6 Administration of health services 353.7 Administration of culture and related activities 353.8 Administration of agencies supporting and controlling education 353.9 Administration of safety, sanitation, waste control    Safety administration
vi 353 Các lĩnh vực cụ thể của hành chính công
353.1 Quản lý công tác đối ngoại và an ninh quốc gia 353.3 Quản lý dịch vụ liên quan tới đối nội 353.4 Quản lý tư pháp 353.5 Quản lý phúc lợi xã hội 353.6 Quản lý dịch vụ y tế 353.7 Quản lý văn hoá và các hoạt động liên quan 353.8 Quản lý cơ quan hỗ trợ và kiểm soát giáo dục 353.9 Quản lý an toàn, vệ sinh, kiểm soát chất thải    Quản lý an toàn
it 353 Specifiche materie di amministrazione pubblica
353.1 Amministrazione della sicurezza esterna e nazionale 353.3 Amministrazione di servizi connessi con l'ordine interno 353.4 Amministrazione della giustizia 353.5 Amministrazione dell'assistenza sociale 353.6 Amministrazione dei servizi sanitari 353.7 Amministrazione della cultura e attività connesse 353.8 Amministrazione di agenzie di sostegno e controllo dell'educazione 353.9 Amministrazione della sicurezza, dell'igiene pubblica, del controllo dei rifiuti    Amministrazione della sicurezza
Dewey Decimal Classification
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License by OCLC Online Computer Library Center, Inc. Permissions beyond the scope of this license may be available at here. All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC, OCLC and WebDewey are registered trademarks of OCLC.