http://dewey.info/scheme/e22/ en
550 Earth sciences & geology
551 Geology, hydrology & meteorology
http://dewey.info/scheme/e22/ fr
550 Sciences de la Terre et géologie
551 Géologie, hydrologie et météorologie
http://dewey.info/scheme/e22/ es
550 Ciencias de la tierra y geología
551 Geología, hidrología y meteorología
http://dewey.info/scheme/e22/ sv
550 Geovetenskaper & geologi
551 Geologi, hydrologi & meteorologi
http://dewey.info/scheme/e22/ pt
550 Ciências da terra e geologia
551 Geologia, hidrologia e meteorologia
http://dewey.info/scheme/e22/ ru
550 Науки о Земле и геология
551 Геология, гидрология и метеорология
http://dewey.info/scheme/e22/ zh
550 地球科学 & 地质学
551 地质学, 水文学 & 气象学
http://dewey.info/scheme/e22/ ar
550 علوم الأرض والجيولوجيا.
551 الجيولوجيا وعلم المياه (الهيدرولوجيا) والارصاد الجويه.
http://dewey.info/scheme/e22/ af
550 Aardwetenskappe & geologie
551 Geologie, hidrologie & meteorologie
http://dewey.info/scheme/e22/ no
550 Geovitenskapelige fag og geologi
551 Geologi, hydrologi og meteorologi
http://dewey.info/scheme/e22/ de
550 Geowissenschaften, Geologie
551 Geologie, Hydrologie, Meteorologie
http://dewey.info/scheme/a14/ en 551 Geology, hydrology, meteorology
551.01 Philosophy and theory of geology 551.09 Historical, geographic, persons treatment of geology 551.1 Gross structure and properties of the earth 551.2 Volcanoes, earthquakes, thermal waters and gases 551.3 Surface and exogenous processes and their agents 551.4 Geomorphology and hydrosphere 551.5 Meteorology 551.6 Climatology and weather 551.7 Historical geology 551.8 Structural geology 551.9 Geochemistry
http://dewey.info/scheme/a14/ vi 551 Địa chất học, thuỷ học, khí tượng học
551.01 Triết học và lý thuyết của địa chất học 551.09 Lịch sử, địa lý, con người của địa chất học 551.1 Cấu tạo tổng thể và thuộc tính của trái đất 551.2 Núi lửa, động đất, nước nóng và khí nóng 551.3 Quá trình bề mặt, quá trình ngoại sinh và tác nhân của chúng 551.4 Địa mạo học và thuỷ quyển 551.5 Khí tượng học 551.6 Khí hậu học và thời tiết 551.7 Địa chất học lịch sử 551.8 Địa chất học cấu tạo 551.9 Địa hoá học
http://dewey.info/scheme/a14/ it 551 Geologia, idrologia, meteorologia
551.01 Filosofia e teoria della geologia 551.09 Storia, geografia, persone della geologia 551.1 Struttura generale e proprietà della Terra 551.2 Vulcani, terremoti, acque termali e gas 551.3 Processi superficiali ed esogeni e loro agenti 551.4 Geomorfologia e idrosfera 551.5 Meteorologia 551.6 Climatologia e tempo atmosferico 551.7 Geologia storica 551.8 Geologia strutturale 551.9 Geochimica
http://dewey.info/scheme/e22/ gd
550 Saidheansan talmhainn & geòlas
551 Geòlas, haidreòlas & sìde-eòlas
http://dewey.info/scheme/edition/e23/ en
55 Earth sciences & geology
551 Geology, hydrology, meteorology
551.01 Philosophy and theory of geology 551.09 History, geographic treatment, biography of geology 551.1 Gross structure and properties of the earth 551.2 Volcanoes, earthquakes, thermal waters and gases 551.3 Surface and exogenous processes and their agents 551.4 Geomorphology and hydrosphere 551.5 Meteorology 551.6 Climatology and weather 551.7 Historical geology 551.8 Structural geology 551.9 Geochemistry
http://dewey.info/scheme/edition/e22/ de
55 Geowissenschaften & Geologie
551 Geologie, Hydrologie, Meteorologie
551.01 Philosophie und Theorie der Geologie 551.09 Geschichte, geografische Behandlung, Biografien der Geologie 551.1 Gesamtstruktur und Eigenschaften der Erde 551.2 Vulkane, Erdbeben, Thermalwässer und Gase 551.3 Oberfläche und exogene Prozesse und deren Wirkstoffe 551.4 Geomorphologie und Hydrosphäre 551.5 Meteorologie 551.6 Klimatologie und Wetter 551.7 Historische Geologie 551.8 Strukturgeologie 551.9 Geochemie
Dewey Decimal Classification
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License by OCLC Online Computer Library Center, Inc. Permissions beyond the scope of this license may be available at here. All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC, OCLC and WebDewey are registered trademarks of OCLC.