en 629 Other branches of engineering
629.04 Transportation engineering 629.1 Aerospace engineering 629.2 Motor land vehicles, cycles 629.3 Air-cushion vehicles (Ground-effect machines, Hovercraft) 629.4 Astronautics 629.8 Automatic control engineering
vi 629 Các ngành khác của kỹ thuật
629.04 Kỹ thuật vận tải 629.1 Kỹ thuật hàng không vũ trụ 629.2 Xe có động cơ chạy trên mặt đất, xe đạp 629.3 Xe chạy trên đệm khí (Tàu lướt) 629.4 Du hành vũ trụ 629.8 Kỹ thuật điều khiển tự động
it 629 Altri rami dell'ingegneria
629.04 Ingegneria dei trasporti 629.1 Ingegneria aerospaziale 629.2 Veicoli terrestri a motore, cicli 629.3 Veicoli a cuscino d'aria (Hovercraft) 629.4 Astronautica 629.8 Ingegneria dei controlli automatici
Dewey Decimal Classification
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License by OCLC Online Computer Library Center, Inc. Permissions beyond the scope of this license may be available at here. All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC, OCLC and WebDewey are registered trademarks of OCLC.